Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Abonnement: de dienstverlening strekkende tot het gedurende de looptijd van het abonnement (al dan niet via internet) aan de Klant ter beschikking stellen van een Dienst.

1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3 Authenticatiemiddelen: de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, dan wel andere middelen aan de hand waarvan Klant door garDsign kan worden geïdentificeerd.

1.4 Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Dienst: alle diensten geleverd en te leveren door garDsign onder de Overeenkomst.

1.6 garDsign: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid garDsign Tools B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Herculeslaan 190, Unit 5 (3584AB) Utrecht (KvK-nummer 88775127).

1.7 Gebrek: Defect, storing en/of het niet volledig voldoen van de Prestatie aan de overeengekomen Specificaties.

1.8 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, know how en octrooirechten.

1.9 Klant: de Consument of Onderneming die met garDsign een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

1.10 Prestatie: Zaak en/of Dienst.

1.11 Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.

1.12 Overeenkomst: de overeenkomst tussen garDsign en Klant strekkende tot het leveren van een Prestatie, met inbegrip van Abonnementen.

1.13 Specificaties: de specificaties waaraan de te leveren Prestatie moet voldoen, zoals neergelegd in de Overeenkomst.

1.14 Zaken: Fysieke goederen, met inbegrip van verpakkingen en documentatie.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de levering van Prestaties door garDsign.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van garDsign, alsmede de door garDsign opgegeven prijzen, vergoedingen en (leverings)termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de Overeenkomst door Klant. Het bepaalde in artikel 6:227b en 6:227c Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing in de relatie tussen garDsign en Ondernemingen.

3.3 Behoudens bewijs van tegendeel zijn de administratieve gegevens van garDsign beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 garDsign zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2 garDsign is gerechtigd de functionaliteiten van de Dienst tussentijds uit te breiden en eventuele fouten te herstellen.

4.3 garDsign zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst voor de Klant te realiseren maar kan niet garanderen dat de Dienst continu, zonder onderbrekingen en/of fouten, beschikbaar zal zijn voor de Klant.

4.4 garDsign is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. garDsign zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden.

4.5 garDsign is slechts verantwoordelijk voor het aangesloten blijven van de Dienst op het directe internet, niet voor enige (overige) communicatielijnen en/of netwerkinfrastructuur. De Klant is zelf verantwoordelijk voor haar interne infrastructuur.

4.6 Indien en voor zover de Overeenkomst mede ziet op het op verzoek van Klant inschakelen van derde partijen, zijn daarop mogelijk de (algemene) voorwaarden van die derden van toepassing. garDsign is bevoegd om zo nodig namens Klant die voorwaarden van die derden te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van garDsign voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden is uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel geldt in ieder geval voor de levering van software waarvan de rechten bij andere partijen dan garDsign rusten.

5. Verantwoordelijkheden Klant 

5.1 De Klant is verantwoordelijk voor het op juiste en volledige wijze aanleveren van informatie ten behoeve van of in het kader van de Prestatie.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Dienst en voor de informatie die hij met de Dienst opvraagt, opslaat, verspreid en anderszins gebruikt. garDsign is niet aansprakelijk voor onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de middels de Dienst verwerkte informatie.

5.3 Indien en voor zover garDsign in het kader van de Prestatie aan de Klant Authenticatiemiddelen heeft verstrekt, zal Klant de ontvangen Authenticatiemiddelen geheimhouden. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de aan hem verstrekte Authenticatiemiddelen.   

5.4 garDsign mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de Authenticatiemiddelen van een Klant ook daadwerkelijk die Klant is, of in het geval een Onderneming een werknemer is. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, zal Klant garDsign daarvan onmiddellijk in kennis stellen, onverminderd de eigen verplichtingen van Klant om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen. garDsign behoudt zich het recht voor om de door onbevoegde gebruikers opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

5.5 Een Onderneming zal de Dienst uitsluitend door werknemers binnen zijn organisatie laten gebruiken voor de interne doeleinden van de organisatie.

6. Acceptatie en klachttermijn

6.1 De overeengekomen levertermijnen en leverdata worden bij benadering gegeven en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Klant dient de geleverde Prestatie te onderzoeken en na te gaan of de geleverde Prestatie aan de Overeenkomst beantwoordt.

6.3 De Klant die Consument is dient Gebreken binnen 2 maanden na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan garDsign. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.

6.4 De Klant die Consument is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan garDsign. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 8 dagen bedraagt.

6.5 Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.

6.6 Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan garDsign is gemeld.

6.7 Indien de Prestatie een Zaak betreft en de Onderneming heeft aangetoond dat de Zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft garDsign de keuze hetzij de desbetreffende Zaak tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door een nieuwe Zaak dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

6.8 Indien de Prestatie een Zaak betreft en de Zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan komt de Consument de op grond van de wet toekomende rechten toe.

7. Betaling en prijs

7.1 Alle prijzen en tarieven voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn in euro en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2 Alle prijzen en tarieven voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.3 Indien en voor zover de Overeenkomst een Abonnement betreft waarbij de Klant periodieke vergoedingen betaalt, dan is Klant de periodieke vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd door middel van een (online) betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen wordt aangeboden.

7.4 Indien en voor zover betaling op factuur plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

7.5 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. In afwijking van voorgaande wijst garDsign een Consument op de betalingsverplichting en gunt garDsign de Consument een termijn van veertien (14) dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.

7.6 Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan garDsign de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van garDsign onverlet.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Prestatie berusten uitsluitend bij garDsign, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Voor zover nodig in het kader van de Overeenkomst verstrekt garDsign hierbij aan Klant een gedurende de Overeenkomst niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Intellectuele Eigendomsrechten om deze te gebruiken binnen het kader van het uit de Overeenkomst voortvloeiende doel.

8.2 garDsign draagt in beginsel geen Intellectuele Eigendomsrechten over aan Klant. Mochten niettemin aanvullende schriftelijke afspraken ter zake worden gemaakt, dan behoudt garDsign het recht om voor zichzelf en/of voor derde partijen:

a) de algemene beginselen, ideeën, ontwerpen en ontwikkelingen welke ten grondslag liggen aan de Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken en/of te exploiteren;

b) ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant worden gedaan.

8.3 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enige andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen van of aan te passen op de Prestatie.

8.4 Het is garDsign toegestaan om technische maatregelen te nemen om de Prestatie te beschermen of ten aanzien van de overeengekomen (gebruiks)restricties met betrekking tot de Dienst. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken.

8.5 garDsign vrijwaart de Klant tegen claims van derden welke gebaseerd zijn op de bewering dat de door garDsign ontwikkelde Prestatie inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, onder de voorwaarde dat de Klant garDsign onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van die claim en de afhandeling van de zaak, waaronder begrepen het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan garDsign. De Klant zal daartoe – op eerste verzoek van garDsign – alle nodige volmachten, informatie en medewerking aan garDsign verlenen om zich – indien nodig in naam van de Klant – tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring is niet van toepassing indien de vermeende inbreuk verband houdt met veranderingen in de Prestatie die door de Klant zijn gemaakt of de Klant door derden heeft laten maken.

8.6 Indien de Prestatie een Dienst betreft en in rechte onherroepelijk vast staat dat de door garDsign zelf ontwikkelde en aan de Klant beschikbaar gestelde Dienst inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend Intellectuele Eigendomsrecht, zal garDsign – naar haar uitsluitend oordeel – (a) de Dienst aanpassen zodat er geen sprake meer is van inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die derden, of (b) vergelijkbare dienst aan de Klant aanbieden met vergelijkbare functionaliteit die geen inbreuk maakt op dergelijk rechten van derden, of (c) op haar kosten een licentie verkrijgen van deze derden met als doel dat de Klant de Dienst kan blijven gebruiken, of (d) of enig ander redelijke oplossing bieden aan de Klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van garDsign wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten van een derde is geheel uitgesloten.

9. Geheimhouding

9.1 Klant verbindt zich alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Klant verstrekte gegevens strikt geheim te houden, niet te verstrekken aan enige derde (behoudens eigen werknemers) en alleen te gebruiken voor het overeengekomen doel.

9.2 Klant staat er voor in dat door hem ingeschakeld personeel en/of derden dezelfde mate van geheimhouding zal betrachten.

10. Bescherming persoonsgegevens

10.1 Indien en voor zover garDsign in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ter zake waarvan zij de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt garDsign de persoonsgegevens conform haar privacy statement.

10.2 Indien en voor zover garDsign in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ter zake waarvan Klant de verantwoordelijke is in de zin van de AVG, wordt garDsign ter zake als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt. garDsign is uitsluitend bevoegd om deze persoonsgegevens te verwerken indien en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van deze Overeenkomst, een en ander uitsluitend in overeenstemming met een nader overeen te komen verwerkersovereenkomst. 

10.3 Klant is ermee bekend dat hij ook eigen verplichtingen heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant zal deze op hem rustende verplichtingen nakomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de Klant een Onderneming is, is de totale aansprakelijkheid van garDsign wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van garDsign voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 (vijftig duizend Euro) bedragen.

11.2 Indien de Klant een Consument is, is de totale aansprakelijkheid van garDsign wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 10.000,– (tienduizend euro).

11.3 Aansprakelijkheid van garDsign voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, fouten en/of gebreken in het kader van de Dienst geleverde informatie, zoals ontwerpen, berekeningen, adviezen en presentaties, uitgegeven mediaproducten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1, is uitgesloten.

11.4 De totale aansprakelijkheid van garDsign voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro).

11.5 Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door garDsign.

11.6 Tenzij nakoming door garDsign blijvend onmogelijk is, ontstaat bij Overeenkomsten met Ondernemingen de aansprakelijkheid van garDsign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant garDsign onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en garDsign ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat garDsign in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.7 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen garDsign vervalt bij Overeenkomsten met Ondernemingen door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

12. Duur en beëindiging

12.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum en voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst.

12.2 Behoudens tijdige opzegging wordt de Overeenkomst met de Onderneming na afloop van de dan geldende looptijd steeds automatisch verlengd met één (1) jaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de dan geldende actuele looptijd van de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

12.3 Behoudens tijdige opzegging wordt de Overeenkomst met de Consument automatisch verlengd met een duur die gelijk is aan de initiële duur, met dien verstande dat de Consument na de eerste termijn, of na het eerste jaar als de eerste termijn langer is, gerechtigd is de Overeenkomst maandelijks op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

12.4 garDsign kan de Overeenkomst met een Onderneming met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden in het geval:

a) de Klant failliet is verklaard of aan de Klant surseance van betaling is verleend en/of wanneer de onderneming van de Klant onder toezicht komt te staan van een curator of bewindvoerder, hetzij vrijwillig door de Klant hetzij anderszins;

b) de Klant wordt geliquideerd / vereffend of indien hij een overeenkomst met schuldeisers aangaat; 

c) de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt.

13. Ontbinding 

13.1 Consumenten hebben de bevoegdheid om bij een Overeenkomst op afstand binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de Prestatie, de onderliggende Overeenkomst met garDsign, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

13.2 Indien de Consument de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk aan garDsign te melden. Voor het schriftelijk inroepen van de ontbinding kan Consument het Modelformulier ontbinding/herroeping gebruiken.

13.3 Indien de Consument reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de Consument de Overeenkomst met garDsign ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal garDsign deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen aan de Consument terugbetalen. Voor zover de Overeenkomst met de Consument een Abonnement betreft, wordt naar het Helpcenter verwezen voor meer informatie.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De Overeenkomsten tussen garDsign en Klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2 Alle eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter. Eventuele geschillen met Ondernemingen worden exclusief beslecht door de rechtbank te Arnhem.